เกี่ยวกับเรา

สืบทอดมรดก
ด้านการแพทย์แผนไทย
จากอดีตสู่ปัจจุบัน 

ขุนอุทัยประสิทธิ์ หมอลูกอินทร์

 

ปัจจุบันกระแสความนิยมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข ได้ทำการส่งเสริมและอนุรักษ์การแพทย์แผนไทย ให้กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้ง ข้อดีของการใช้ยาสมุนไพร คือ มีอาการข้างเคียงน้อยกว่าผลิตภัณฑ์จากสารเคมี โดยมีสรรพคุณทางการรักษาทัดเทียมกัน และยังช่วยประหยัดเงินตราของประเทศ เนื่องจากลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศ ทั้งยังเป็นการสนับสนุนภูมิปัญญาไทยให้สืบทอดต่อคนรุ่นหลัง

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอุทัยประสิทธิ์  เป็นที่รู้จักและได้รับความเชื่อถือจากประชาชนในจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ทายาทที่รับช่วงดำเนินการต่อในปัจจุบันนับเป็นทายาทรุ่นที่ ๓ ผู้บุกเบิกรุ่นแรกคือ ขุนอุทัยประสิทธิ์ (บุญ บุญภักดี) ท่านรับราชการในราชสำนักสมัยรัชกาลที่ ๕ โดยเป็นแพทย์หลวงประจำจังหวัด ปราจีนบุรี และท่านยังเป็นแพทย์ประจำตัวของเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
(ชุ่ม อภัยวงศ์) อีกด้วย

ผู้สืบทอดรุ่นต่อมาคือ หมอลูกอินทร์ (ธีระ บุญภักดี) ซึ่งเป็นลูกของขุนอุทัยประสิทธิ์ ท่านสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ สาขาเวชกรรมและเภสัชกรรมใน ปี พ.ศ.๒๔๘๓ และ พ.ศ.๒๔๙๓ ตามลำดับท่านประกอบอาชีพเป็นหมอรักษาคนไข้เรื่อยมา จนกระทั่งปี พ.ศ.๒๕๔๐ ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นผู้คุณวุฒิด้านการแพทย์แผนไทย

หลังจากที่เสียชีวิตแล้ว ทายาทที่สืบทอดคือลูกๆ เป็นรุ่นที่ ๓ โดยผ่านการสอบขึ้นทะเบียน เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ และคุณถวัลย์ บุญภักดี ได้จัดตั้งสถานผลิตยาสมุนไพรขึ้นที่ จ.ปราจีนบุรี เพื่อพัฒนาให้ปรับปรุงและสอดคล้องกับผู้บริโภคสมัยปัจจุบัน ให้คุณสมบัติทัดเทียมมาตรฐานสากล

ตำรับยาที่ใช้ได้ผลดี และเป็นที่รู้จักของประชาชนได้ผลิตและขึ้นทะเบียนตำรับ อ.ย. และนำออกเผยแพร่จำหน่าย ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ เป็นต้นมา